دانستن بدون خواستن،هرگز توانستن را به بار نمی آورد. "گوستاو لوبون"