تبلیغات
آکادمی وو وی تائو بوکان - CERTIFICATE
دانستن بدون خواستن،هرگز توانستن را به بار نمی آورد. "گوستاو لوبون"